OBCHODNÍ PODMÍNKY

podnikatele Barbora Kopřivová, se sídlem Luční 71, 679 21 Brťov-Jeneč, IČ 02787482, zapsaného v živnostenském rejstříku, živnostenské oprávnění vydal Městský úřad Blansko, č.j. MBK 1305/2014 ŽÚ/Br/4, (dále jen „prodávající“), pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na internetové adrese www.rajkvetinsebrov.cz.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují ve smyslu ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti a/nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.rajkvetinsebrov.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní e-shopu“).

 2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.rajkvetinsebrov.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

 3. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelemje každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Podnikatelemse rozumí osoba uvedená v ust. § 420 a 421 občanského zákoníku.

 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 5. V kupní smlouvě lze sjednat ujednání odchylná od obchodních podmínek. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.

 6. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 7. Znění obchodních podmínek může prodávající v přiměřeném rozsahu měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Změnu obchodních podmínek prodávající oznámí kupujícímu uveřejněním na webových stránkách či jiným vhodným způsobem nejméně 14 dnů před navrhovaným dnem účinnosti s tím, že kupující, pokud se na něj, resp. na jím uzavřenou kupní smlouvu změna obchodních podmínek vztahuje, je oprávněn v uvedené lhůtě, tj. před nabytím účinnosti změny, změny obchodních podmínek odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět. Pokud kupující písemně nesdělí nesouhlas s navrhovanou změnou přede dnem účinnosti změny obchodních podmínek, platí, že navrhovanou změnu obchodních podmínek přijal. Totéž platí, pokud s obchodními podmínkami vysloví souhlas podáním objednávky dle odst. 3.4. obchodních podmínek.

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní e-shopu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace.

 2. Pro účely registrace na webové stránce, užívání webové stránky a dále pro účely objednání zboží a uzavření a plnění kupní smlouvy je kupující povinen poskytnout prodávajícímu v rozsahu vyžádaném prodávajícím správné, úplné a pravdivé údaje týkající se kupujícího, které dle své povahy mohou být osobními údaji kupujícího. Změnu kupujícím poskytnutých údajů je kupující povinen neprodleně po jejich změně oznámit prodávajícímu. Prodávající nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou kupujícímu nebo třetí osobě v důsledku porušení povinností kupujícího podle tohoto odst. 2.2 obchodních podmínek.

 3. Oprávněný přístup k uživatelskému účtu je možný pouze po zadání uživatelského jména a hesla kupujícího na webové stránce. Kupující je povinen uchovat své uživatelské jméno a heslo v tajnosti. Prodávající nenese odpovědnost za jakýkoliv neoprávněný přístup do uživatelského účtu nebo jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s neoprávněným přístupem do uživatelského účtu kupujícího.

 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu jiné osobě.

 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Webové rozhraní e-shopu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní e-shopu. Tím není dotčena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní e-shopu jsou nezávazné a prodávající není povinen s kupujícím uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží.

 2. Webové rozhraní e-shopu obsahuje rovněž informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

 3. Pro objednání zboží kupující vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní e-shopu, zejména informace o

 • kupujícím vyžadované prodávajícím,

 • objednávaném zboží (objednávané zboží kupující „vloží“ do elektronického nákupního košíku webového rozhraní e-shopu),

 • zvoleném způsobu úhrady kupní ceny objednávaného zboží,

přičemž v objednávce bude vždy uvedena informace o celkové ceně kupovaného zboží a nákladech spojených s jeho dodáním (dále společně jen „objednávka“).

 1. Kupující odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání objednávky.

 2. Kupující prohlašuje, že údaje uvedené v objednávce jsou správné, úplné a pravdivé.

 3. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky).

 5. K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem doručení potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky kupujícímu, tj. akceptací objednávky kupujícího prodávajícím. Potvrzení o přijetí objednávky je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího. Současně s potvrzením přijetí objednávky je kupujícímu zaslána kopie obchodních podmínek.

 6. Prodávající si vyhrazuje právo dle svého uvážení neuzavřít s kupujícím jakoukoliv kupní smlouvu.

 7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Všechny ceny zboží jsou smluvní. Ve webovém rozhraní e-shopu jsou vždy uvedeny aktuální a platné ceny, které jsou pro prodávajícího závazné s výjimkou zjevných chyb. Ceny jsou konečné, tj. včetně daně z přidané hodnoty, popř. včetně všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit, nezahrnují však náklady na dodání zboží.

 2. Náklady na dodání zboží činí:

 • poštovné a balné dohromady 185,- Kč,

 • dobírkovné 35,- Kč.

Výše uvedené poštovné a balné zahrnuje zaslání jednoho kusu balíku. Bude-li třeba z kapacitních důvodů či z důvodu ochrany zboží před poškozením zásilku rozdělit do více balíků, náklady na poštovné a balné se násobí počtem balíků, do kterých bude zásilka rozdělena. Kupující bude o potřebě rozdělení zásilky předem informován.

 1. Případné akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po časově určenou dobu.

 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující prodávajícímu zaplatit následujícími způsoby:

 • dobírkou v místě určeném kupujícím v objednávce,

 • bankovním převodem na účet prodávajícího č. 107-7144090297/0100 vedený v Komerční bance, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“).

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 2. V případě platby v hotovosti nebo v případě platby dobírkou je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 4. Prodávající je oprávněn kdykoliv požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

 5. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem

 1. Kupující spotřebitel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

 2. Rozhodne-li se kupující odstoupit od kupní smlouvy, musí odstoupení od smlouvy odeslat prodávajícímu nejpozději ve lhůtě uvedené v odst. 5.1. obchodních podmínek.

 3. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu provozovny prodávajícího Šebrov 105, 679 22 Šebrov-Kateřina nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího info@rajkvetinsebrov.cz.

 4. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující použít formulář, který tvoří přílohu obchodních podmínek.

 5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, je povinen zaslat nebo předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží musí být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) nepoškozené a neopotřebené, pokud možno v původním obalu. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou; maximální náklady jsou v takovém případě odhadovány na částku 1.000,- Kč. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Rozhodne-li se kupující odstoupit od kupní smlouvy, je povinen zajistit náležitou péči o zboží až do okamžiku jeho vrácení prodávajícímu včetně náležitého způsobu vrácení, tak, aby zboží bylo vráceno prodávajícímu v řádném stavu (zejména se týká vracení živých rostlin).

 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající je povinen vrátit kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající je oprávněn vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 8. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy

 1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

 4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

 5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

 7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

 8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

 9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

 10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

 11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

 12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 2. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím podnikatelem

 1. V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se pro odstoupení od kupní smlouvy příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

 1. PŘEPRAVA, DODÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

 1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 4. Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat neporušenost obalu zásilky a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která jeví známky poškození či nesprávné manipulace. Podpisem převzetí zásilky bez současného uvedení případně zjištěných závad kupující stvrzuje, že zásilku převzal neporušenou, bez zjevných známek poškození či nesprávné manipulace a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brát zřetel.

 5. Není-li u jednotlivého zboží ve webovém rozhraní e-shopu uvedeno jinak, prodávající se zavazuje odeslat zboží kupujícímu v následujících lhůtách:

 • při platbě dobírkou:                                   zboží skladem do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky,

                                                                                 ostatní zboží do 15 dnů od přijetí objednávky,

 • při platbě bankovním převodem:             zboží skladem do 2 pracovních dnů od zaplacení kupní ceny,

                                                                                 ostatní zboží do 15 dnů od zaplacení kupní ceny.

U živých rostlin je odesílacím dnem vždy nejbližší pondělí nebo středa.

Přeprava živých rostlin a sazenic

 1. Živé rostliny jsou doručovány pečlivě zabalené prostřednictvím přepravní společnosti DPD (služba DPD Private), která garantuje doručení zásilky následující pracovní den ode dne podání. Vyžaduje se uvedení telefonního čísla a emailové adresy příjemce zásilky. Přepravní společnost informuje příjemce zásilky o doručování zásilky prostřednictvím SMS zprávy nebo emailem jeden pracovní den předem. Termín doručení lze změnit odpovědí na tuto SMS zprávu nebo email. Prostřednictvím internetových stránek přepravní společnosti lze změnit rovněž adresu doručení. V den doručení obdrží příjemce zásilky SMS zprávu nebo email s tříhodinovým upřesněním času doručení. V případě nedodržení avizovaného časového intervalu doručení je příjemce zásilky kontaktován kurýrem. O neúspěšném doručení je příjemce zásilky informován emailem. V případě druhého neúspěšného doručení je příjemce zásilky kontaktován zákaznickým servisem přepravní společnosti za účelem dohodnutí jiného termínu doručení. Dobírku lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou u kurýra. Vzhledem k omezené době, po kterou mohou živé rostliny přetrvat zabalené v přepravním obalu, prodávající důrazně nedoporučuje oddalovat termín převzetí zásilky. Zásilku je třeba vyzvednout v prvním doručovacím termínu avizovaném přepravní společností, tzn. následující pracovní den ode dne podání zásilky prodávajícím k přepravě.

 2. Kupující je povinen dodržovat následující zásady nakládání s živými rostlinami po doručení zásilky : Živé rostliny je třeba ihned po doručení vyjmout z přepravního obalu a zkontrolovat a v případě potřeby doplnit jejich zálivku. Následně je třeba rostlinu umístit na světlé a teplotně vyhovující stanoviště dle typu rostliny. Rostlina nesmí být po dobu 3 dnů vystavena slunci.

 3. Prodávající neodpovídá za úhyn či poškození rostlin v důsledku oddalování převzetí zásilky kupujícím nebo nedodržení zásad nakládání s živými rostlinami po doručení zásilky (odst. 6.6. a 6.7. obchodních podmínek).

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží.

 3. Odst. 7.4. obchodních podmínek se nepoužije

 1. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

 2. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

 3. u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo

 4. vyplývá-li to z povahy zboží.

 1. Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v odst. 7.2. obchodních podmínek, je kupující oprávněn požadovat bezplatné odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), je kupující oprávněn požadovat dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna věci možná, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat navrácení kupní ceny. Požadovat výměnu věci nebo odstoupit od kupní smlouvy je kupující oprávněn i v případě, vyskytne-li se na zboží odstranitelná vada opakovaně nebo má-li zboží větší množství vad.

 2. Má-li zboží vadu, za kterou prodávající odpovídá, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující namísto práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 3. Je-li u jednotlivého zboží ve webovém rozhraní e-shopu, na zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze zboží použít, prodávající dále odpovídá kupujícímu, že zboží bude způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti po tuto uvedenou dobu. Živé rostliny jsou zboží podléhající rychlé zkáze; doba jejich použitelnosti se stanoví na 3 dny od převzetí a v případě řezaných květin 1 den od převzetí. V ostatních případech činí záruční doba 24 měsíců.

 4. U živých rostlin je odpovědnost prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, podmíněna dodržením všech podmínek pro zdravý vývoj rostlin. Reklamace bude uznána u rostlin, které přes dodržení správných zahradnických postupů nevykazují známky vývoje a/nebo uhynou. Reklamace nebude uznána zejména u rostlin, které zahynuly vinou chorob či parazitů získaných během jejich pěstování v místě u kupujícího, které nebyly přechovávány v podmínkách vyhovujícím jejich zdravému růstu nebo které zmrzly díky volbě chladnějšího stanoviště, než je rostlina schopná zvládnout. U rostlin určených k výsadbě do země nebude reklamace uznána též tehdy, pokud výsadba nebyla provedena včas a/nebo způsobem slučitelným se zdravým růstem rostlin. V případě reklamace živé rostliny je kupující povinen vadu rostliny vyfotografovat, nevyjímat rostlinu ze země a ponechat ji na aktuálním stanovišti až do doby, kdy se s prodávajícím dohodne na dalším postupu.

 5. Kupující je povinen dodržovat následující zásady výsadby a péče o živé rostliny : Zásady výsadby a péče o živé rostliny jsou uvedeny na webové stránce.

 6. Práva z vadného plnění, včetně práv ze záruční odpovědnosti prodávajícího, kupujícímu nenáleží, pokud kupující vadu sám způsobil nebo přivodil (např. oddalováním převzetí zásilky s živými rostlinami, nedodržením zásad nakládání s živými rostlinami po doručení zásilky, nedodržením zásad výsadby a péče o živé rostliny - odst. 6.6. a 6.7. a 7.10. obchodních podmínek).

 7. Práva z vadného plnění, včetně práv ze záruční odpovědnosti prodávajícího, může kupující uplatnit na adrese provozovny prodávajícího Šebrov 105, 679 22 Šebrov-Kateřina nebo na adrese elektronické pošty prodávajícího info@rajkvetinsebrov.cz.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní e-shopu, včetně fotografií nabízeného zboží, jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní e-shopu.

 3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní e-shopu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní e-shopu. Webové rozhraní e-shopu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

 4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 občanského zákoníku.

 6. Prodávající zajišťuje mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů prostřednictvím elektronické adresy info@rajkvetinsebrov.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Kupující se rovněž může obrátit se stížností na následující orgány: Živnostenskou kontrolu provádí příslušný živnostenský úřad. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně jen „osobní údaje“).

 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje - při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní e-shopu - uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (odst. 9.5. obchodních podmínek) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Právo kupujícího obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.

 1. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je možné nákup na webové stránce provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 1. DORUČOVÁNÍ

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce.

 2. Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (nebo osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k vyzvednutí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud právní vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 3. Kupní smlouva, včetně obchodních podmínek, je prodávajícím archivována v elektronické podobě a není přístupná.

 4. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 5. Kontaktní údaje prodávajícího:

 • adresa pro doručování: Šebrov 105, 679 22 Šebrov-Kateřina

 • adresa elektronické pošty: info@rajkvetinsebrov.cz

 • telefon: +420 725322800

 

V Šebrově dne 1. 7. 2014

Tyto obchodní podmínky platí a jsou účinné od 1. 7. 2014

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

 • Adresát: Barbora Kopřivová, Luční 71, 679 21 Brťov-Jeneč, info@rajkvetinsebrov.cz

 

 • Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*)

 

 

 

 • Datum objednání(*)/datum obdržení(*)

 

 • Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 

 • Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

 • Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

 • Datum:

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.


Nejprodávanější produkty

Všechny nejprodávanější produkty